Neformalna mreža evaluatora Srbije – NeMES i članovi Mreže evaluatora zapadnog Balkana –
WBEN uz podršku Instituta ekonomskih nauka i SeCons inicijative, organizuju u Beogradu

4. Regionalni trening evaluatora – 27.9. i 28.9.2019. godine

„EVALUACIJA PROJEKATA, PROGRAMA I JAVNIH POLITIKA – MEĐUNARODNA
METODOLOŠKA ZNANJA I PRAKTIČNA ISKUSTVA IZ REGIONA“ 

Evaluacija odnosno vrednovanje predstavlja ključnu fazu u okviru životnog ciklusa javnih politika, programa i projekata. Za procenu postignuća ciljeva i njihovih učinaka tokom i nakon implementacije programa ili projekata koriste se odgovarajuće kvantitativne i kvalitativne analitičke metode razvijene u okviru ekonomskih i organizacionih nauka. Ove metode se sve više koriste u kontekstu kreiranja i upravljanja politikama. Ovo je četvrti regionalni trening evaluatora na području zapadnog Balkana. Poseban fokus treninga je na evaluaciji projekata i programa, odnosno prenošenju teorijskih saznanja iz sveta i praktičnih iskustava iz regiona u vezi sa izgradnjom i upravljanjem sistemima praćenja i vrednovanja (monitoring i evaluacija – M&E), sprovođenjem postupaka prethodne procene/vrednovanja/evaluacije (appraisal, assessment, ex-ante evaluation), tokom sprovođenja (interim) projekata i programa, te nakon njihovog završetka (ex-post). Regionalni okvir treninga polaznicima nudi znanja i veštine koji će biti značajni u njihovom praktičnom radu u državama u kojima žive. Upravo zbog toga, interaktivne metode rada zauzimaju najvažnije mesto u programu treninga sa željom da se pruži pomoć u razvijanju osnovnih evaluatorskih kompetencija. Svrha ovog treninga je da omogući bolje razumevanje i razmenu znanja među ključnim akterima koji učestvuju u aktivnostima evaluacije, odgovornima za M&E, odnosno naručiocima i korisnicima evaluacija te njihovim kreatorima. Cilj treninga je prenošenje znanja o bazičnim metodama i praksama sprovođenja evaluacije. Na što jednostavniji način biće prezentovani teorijski koncepti uz prezentaciju primera iz prakse. Stečeno znanje polaznicima će omogućiti kompetentno uključivanje u studije evaluacije u ulozi realizatora ili nosilaca pojedinih evaluacionih modula. Trening će polaznicima pružiti i znanje o novostima koje donosi najnovija peta generacija evaluacija (Guba-Lincoln; Vedung), već integrisanih u instrumente sprovođenja održivog razvoja, Strukturne politike EU i razvojnog modela 'Pametnog, održivog i inkluzivnog rasta' na kojem se bazira Strategija EU 2020. Rast je pametan ukoliko horizontalno povezuje kompetitivne aspekte javnog dobra – na primer, privredni rast i očuvanje životne sredine. Instrumenti pametnog rasta su 'pametna specijalizacija', 'CLLD – Community Led Local Development' (za razvoj, koji vodi sama lokalna zajednica) i 'ITI – Integrated Territorial Investment' (tj. ITU mehanizam za integrisana teritorijalna ulaganja za razvoj gradova i regiona). Instrumenti pametnog rasta koji uključuju horizontalnu dimenziju (regionalnu ili međusektorsku) od posebne su važnosti naročito za sve nerazvijene sektore (malo zaposlenih, jednostavne upravljačke strukture, mali budžeti) kao na primer očuvanje kulturne baštine, zaštita prirode, preventivno zdravlje, meke inovacije (organizacione, upravljačke itd.), lokalni razvoj, socijalna ekonomija, interesi manjina i marginalnih grupa, rodna jednakost i druge. Svi navedeni aspekti u skladu su i sa praksom međunarodnih razvojnih organizacija pa će se tokom treninga raspravljati o specifičnostima evaluacije projekata koji se sprovode u okviru programa razvojne pomoći različitih međunarodnih organizacija.

II METODE RADA

Način rada: Predviđena je kombinacija uvodnih teorijskih predavanja, prezentacija primera iz prakse, diskusije tokom predavanja, razrada tema kroz fokus grupe i praktične vežbe/rad u grupama. Trening je podeljen na tri bloka. Svaki blok se sastoji od uvodnog teorijskog/metodološkog dela, diskusije i pojašnjenja sadržaja, prezentacije primera iz prakse i praktičnog rada, odnosno vežbe.

 

 • Prvi dan (Uvod u evaluaciju)

Metodološki deo: Uvodne prezentacije posvećene su uvodu u evaluaciju, teorijskim osnovama, interventnom logikom i stvaranjem osnove zajedničkog razumevanja osnovnih pojmova, principa, logike, metoda i predmeta evaluacije. Biće pojašnjen odnos između praćenja/monitoringa i vrednovanja/evaluacije. Naglasak je na praksi i stvarnim iskustvima i potrebama polaznika. Biće dat pregled različitih pristupa i smernica za evaluacije (EU, UN, WB, OECD i sl.) i diskutovane razlike u pristupima i pojmovima.

Praktični deo: Vežba će se fokusirati na procenu projektnog predloga i primenu osnovnih evaluacijskih kriterijuma. Polaznici se dele u 2–3 grupe i rade na unapred pripremljenom primeru projektnog predloga (assessment/appraisal), nakon čega prezentuju rezultate rada u grupama.

Društveni deo: Šetnja gradom i Zajednička svečana večera

 

 • Drugi dan (Indikatori i evaluacijske metode, evaluacijske studije i diseminacija rezultata evaluacije)

Metodološki deo: Prezentacija različitih evaluacionih metoda i pristupa koji se u praksi najčešće koriste (npr., ankete, intervjui, fokus grupe). Analiza teorije promena i interventne logike koja se koristi kod evaluacije mera, programa i politika. Za evaluaciju je važan i razvoj monitoring sistema kroz pokazatelje/indikatore (output, outcome, impact), pa će se metodološki uvesti i kasnije praktično raditi na razvoju indikatora. Biće predstavljene osnove izrade plana evaluacije. Prezentacija o diseminaciji rezultata evaluacije.

Primeri iz prakse: Biće prezentovana praktična iskustva upravljanja sistemom M&E na nivou programa (npr. TACSO, regionalna razvojna agencija) i prezentacija primera ex-ante evaluacije programa.

Praktični deo: Vežba pripreme pitanja za anketu i intervjua za evaluaciju programa. Vežba razvoja indikatora na nivou programa. Vežba evaluacije SWOT analize.

Završetak treninga: evaluacija polaznika i uručivanje sertifikata.

 

Polaznicima će radi lakšeg praćenja predavanja najmanje 7 dana pre početka treninga biti prosleđen materijal sa prezentacija, pregled najvažnije literature za dalji samostalni rad, kao i pisana uputstva i obrasci za vežbe. Trening predviđa širenje i produbljivanje znanja i razumevanja evaluacije kako bi se omogućila kvalitetnija primena u upravljanju, implementaciji i korišćenju rezultata evaluacija. U okviru svakog teorijskog/metodološkog predavanja predviđena je diskusija između trenera i polaznika radi pojašnjenja ključnih pojmova, ideja i pristupa i boljeg povezivanja već postojećih znanja sa novim konceptima. Predviđene društvene aktivnosti imaju za cilj bolje upoznavanje sa kolegama evaluatorima. Nakon završetka treninga, polaznici se mogu uključiti u regionalni forum evaluatora (LinkedIn), koji će im omogućiti pristup važnim informacijama i novostima iz oblasti evaluacije u regionu, diskusiju o aktuelnim problemima, i traženje partnera za projekte. Polaznici će po završetku treninga primiti Sertifikat o osposobljenosti za sprovođenje evaluacija izdat od organizatora NEMES, HEM i SDE, članova WBEN mreže.

III PROGRAM

1.     DAN

Vreme

Tema

Trener/predavač

09:00–09:30

Otvaranje treninga (uvod u trening)

Kratak opis: pozdrav, upoznavanje polaznika i trenera, brainstorming iskustava u evaluaciji i očekivanja od treninga, predstavljanje ciljeva, sadržaja programa i načina rada.

Svetlana Stanarević, NeMES,

Marijana Sumpor, HEM,

Bojan Radej, SDE

09:30–10:30

Evaluacije u presjeku znanja i vrijednosti i Evaluacije 5. generacije (teorija)

Kratak opis: Evaluacija nije nauka  nego instrument upravljanja javnim dobrom. Istina vs. Pravda vs. Javno dobro. Benthamov maksimizacijski imperativ. Komenzurabilne vs. Inkomenzurabilne vrijednosti. Teorema nemogućnosti Arrowa. Koncept kompleksnosti javnog upravljanja (sinteza mikro-makro, određivanje prioriteta, usklađivanje interesa). Neutralnost evaluatora. Osnove evaluacija 5. generacije, sinergija (vrednovanje održivosti, kohezije, CLLD, ITI).

Bojan Radej, SDE

10:30–11:00

Pauza za kafu

11:00–11:45

Osnove evaluacije (metodologija)

Kratak opis: Svrha, cilj i uticaj evaluacije, očekivane prednosti evaluacije; životni ciklus politika, programa i projekata; logički okvir. Pregled i rasprava o različitim pristupima evaluaciji (smernice EU, UN, WB, OECD i dr.).

Marijana Sumpor, HEM

11:45–12:30

Upravljanje procesom evaluacije (metodologija)

Kratak opis: Evaluacijska pitanja i kriteriji, utvrđivanje potrebnih resursa za provedbu evaluacija, opis posla, upravljanje procesom evaluacije.

Marijana Sumpor, HEM

12:30–13:30

Pauza za ručak (catering)

13:30–14:15

Primer iz prakse – Izazovi pri evaluaciji javnih politika u Srbiji

Lokalna studija slučaja

Bojana Tošić, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike

14:15 – 15:00

Primer iz prakse – Evaluacija IPA/EU razvojnih projekata

Ivan Tasić, Save the Children, MEAL and Knowledge Manager

15:00 – 15:30

Pauza za kafu

15:30 – 17:00

Primer iz prakse – Evaluacija procesa implementacije grant shema i odabira projekata & Vežba evaluacije projekata

Kratak opis: Uvodno će biti prezentovani rezultati studije urađene u Hrvatskoj. Na osnovu nje biće odabran primer evaluacije procesa implementacije grant sheme i odabira projekta. Za vežbu će se predstaviti evaluacijski obrazac i kriterijumi uz poseban naglasak na dizajniranju kvalitetnog obrasca za ocenivanje. Nakon uvodnih uputstava trenera, polaznici se dele u 2–3 grupe i rade na primeru projektnog predloga (assessment/appraisal) uz korišćenje prethodno distribuiranih materijala. Polaznici zajednički popunjavaju formular za ocenu projekata prema kriterijumima za evaluaciju.

Bojan Radej, SDE, Marijana Sumpor, HEM

17:00 – 17:45

Prezentacije grupnog rada i diskusija

Kratak opis: Predstavnici grupa prezentuju rezultate i ocene; treneri daju komentare na rad grupa i vode diskusiju.

Marijana Sumpor, HEM i Bojan Radej, SDE

Prezentacije grupnog rada i diskusija

Kratak opis: Predstavnici grupa prezentuju rezultate i ocene; treneri daju komentare na rad grupa i vode diskusiju.

Marijana Sumpor, HEM i Bojan Radej, SDE

 


1.     DAN

Tema

Trener/predavač

 

Teorija promena i interventna logika (metodologija)

Kratak opis: Pojam – mehanizam koji pretvara aktivnosti u učinke? Alternativne teorije promena. Značaj za usklađenost između strateškog i operativnog nivoa projekta/programa. Novi koncepti EU: ‘Pametan rast’ i njegova teorija promena.

Mihajlo Đukić, Institut ekonomskih nauka

 

Vrste i modeli evaluacije programa (metodologija)

Kratak opis: Uvodno o kvalitativnim modelima evaluacije kao što su ispitivanje korisnika putem anketnih upitnika, studije slučaja, analiza troškova i koristi, delphi metoda, ekspertni paneli, fokus grupe, intervjui, multikriterijalna analiza, opservacijske tehnike, SWOT analiza i sl.

Marijana Sumpor, HEM

 

Pauza za kafu

 

 

Primer iz prakse – counterfactual evaluacija lokalnih/regionalnih razvojnih programa

Kratak opis: Iskustva u procesu realizacije evaluacije korišćenjem counterfactual metodologije.

Lara Lebedinski, Institut ekonomskih nauka

 

Vežba izrada anketnog upitnika i sprovođenje intervjua

Kratak opis: nakon kratke metodološke prezentacije, polaznici će biti upućeni u primer koji će poslužiti kao podloga za vježbu – sudionici se dijele u 2 grupe (moguća dalja podela na manje podgrupe 2–3 sudionika) – polaznici ocenjuju anketni upitnik za evaluaciju programa; polaznici ocenjuju pitanja za intervjue stakeholdera (5 min metodološki uvod, ocena ankete 30 min, 10 min diskusija).

Slobodan Cvejić, Filozofski fakultet u Beogradu

 

Pauza za ručak (catering)

 

 

Primer iz prakse – M&E sistem u sprovođenju programa u području organizacija civilnog društva

Lokalna studija slučaja

Marija Babović/Olivera Vuković, Secons

 

Vežba razvoja indikatora na nivou programa

Kratak opis: Polaznici se dele u 3 grupe i evaluiraju indikatore za sve nivoe interventne logike za primer programa. (30 min priprema, 15 grupna diskusija)

Marija Babović/Olivera Vuković, Secons

 

Pauza za kafu

 

 

Diseminacija rezultata evaluacije

Kratak opis: Preporuke za bolju komunikaciju i diseminaciju evaluacijskih rezultata, rasprava o iskustvima i prezentacija primjera publikacija.

Marijana Sumpor, HEM

 

Evaluacijske studije (metodologija)

Kratak opis: Faze evaluacije – početna (inception report), tijekom provedbe (intermediate), i konačna (final report) – profesionalni standardi i iskustva. Ključne evaluacijske metode: pregled literature, analiza rezultata praćenja (monitoringa), analiza statističkih podataka, ankete i intervjuji, sinteza saznanja i preporuke. Prezentirat će se primjeri evaluacijskih planova.

Bojan Radej, SDE

 

 

Završetak treninga i dodela sertifikata

Kratak opis: Nakon zaključka treninga i kratke diskusije o ispunjenju očekivanja, učesnici će evaluirati trening; biće uručeni WBEN sertifikati o učestvovanju na treningu

Svetlana Stanarević, NeMES,

Marijana Sumpor, HEM/

Bojan Radej, SDE

 

IV PRIJAVA I VAŽNE INFORMACIJE

Mesto treninga: Institut ekonomskih nauka, Zmaj Jovina 12, Beograd

Datum i vreme: 27.9-28.9.2019.

Ciljne grupe polaznika: Postojeći ili budući evaluatori i programeri/planeri koji se bave projektima, programima i javnim politikama, projektni menadžeri u javnom i privatnom sektoru i organizacijama civilnog društva/nevladin sektor na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Eksperti uključeni u realizaciju evropskih instrumenata 2014.–2020. i drugih programa međunarodne razvojne pomoći.

 

Ciljna regija: Si, Cro, BiH, Srb, Mak, CG. Za osobe s početnim iskustvom u evaluacijama (do 3 godine) i za srednji nivo (do 5 godina iskustva). Polaznici će po završetku treninga primiti Sertifikat o osposobljenosti za sprovođenje evaluacija s opisom programa po modulima koji su završili.

Jezik: Jezici regije zapadnog Balkana (Hrvatski / Srpski/ Bosanski), Engleski.

Kotizacija i način prijavljivanja: Uključuje kafu, vodu, sokove, ručak, zajedničku večeru, materijale

 • Rana registracija – uplata kotizacije do 1. septembra – 200 evra po osobi
 • Registracija nakon septembra – 250 evra po osobi

 

Prijavljivanje se vrši slanjem popunjenog obrasca za registraciju (u prilogu maila pozivnog pisma), CVja polaznika i potvrde o uplaćenoj kotizaciji na mail adresu NeMeS: office@evamreza.rs ili svetlana_stanarevic@yahoo.com

 Za grupne prijave (3 ili više) odobrava se popust od 20%. Polaznici snose troškove smeštaja, puta i osiguranja.

 Trening se izvodi neprofitno, prihodi će biti namenjeni razvoju evaluatorskih zajednica u regiji zapadnog Balkana, naročito za projekte edukacije i profesionalizacije evaluatora.

Organizatori:

Neformalna mreža evaluatora Srbije – NeMES (dr. sc. Svetlana Stanarević, e-mail: svetlana_stanarevic@yahoo.com)

Hrvatska evaluatorska mreža, HEM (dr. sc. Marijana Sumpor, e-mail: marisumpor@yahoo.com, hem.evaluation@gmail.com),

Slovensko društvo evalvatorjev, SDE (mag. Bojan Radej, bradej@gmail.com)

Institut ekonomskih nauka iz Beograda (dr. sc. Mihajlo Đukić, mihajlo.djukic@ien.bg.ac.rs)

SeConS grupa (dr. sc. Olivera Vuković, olivera.vukovic@secons.net)

 

Organizator zadržava pravo na manje izmene programa.

 Smeštaj: Polaznici organizuju smještaj samostalno i njegovi troškovi nisu uključeni u kotizaciju.

Preporuke za smeštaj u centru Beograda:

V REFERENCE KLJUČNIH REALIZATORA TRENINGA

Nositelji i ključni izvođači programa su dr. sc. Marijana Sumpor (koordinatorica Hrvatske evaluatorske mreže – HEM) i mag. Bojan Radej (tajnik Slovenskog društva evalvatorjev – SDE).

 

Dr. sc. Marijana Sumpor, ima 23 godine profesionalnog iskustva, danas radi kao neovisna konzultantica, trenerica i evaluatorica, a veći dio svoje karijere provela je kao istraživačica na Ekonomskom institutu, Zagreb. Doktorirala je 2005. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Pored materinjeg hrvatskog jezika, izvrsno vlada engleskim i njemačkim jezikom, a služi se i francuskim jezikom. Ranija profesionalna iskustva stekla je kao makroekonomist u Ministarstvu financija Republike Hrvatske (1995. – 1998.) i risk manager u BNP-Dresdner Bank (Croatia) d.d. (1998. – 2000.). Područja interesa su: regionalna politika, lokalni/urbani razvoj, governance (razvojno upravljanje), strateško planiranje, scenario planiranje, projektni management (PCM&LFA), te evaluacija javnih politika, programa i projekata. Od 2015. godine koordinira Hrvatsku evaluatorsku mrežu (HEM), a u razdoblju 2017.-2019. koordinira Mrežu evaluacijskih zajednica zapadnog Balkana (WBEN). Suradnica je Državne škole za javnu upravu Rep. Hrvatske. Autorica/suautorica je preko 50 znanstvenih i stručnih radova, a publikacije su dostupne na sljedećoj poveznici: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241792. Odabrane projektne reference u kojima je voditeljica/suradnica:

 • Evaluation helpdesk (partner Applica sprl) – podrška Europskoj komisiji u prikupljanju, ocjeni kvalitete i sintezi nalaza evaluacija koje su provedene u državama članicama (od 2015., u tijeku)
 • Evaluacija Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (2016.)
 • Prethodna ocjena (ex ante evaluacija) razvojne strategije Zadarske županije (2015. – 2016.)
 • Ocjena Plana i programa obnove i razvoja grada Vukovara 2009. – 2013., metodološko vodstvo djelatnika Fonda u pripremi revizije strateškog dokumenta (2014.)
 • Ex-ante evaluacija Strategije razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. Ministarstvo poduzetništva, Republika Hrvatska (2013.)
 • Sudjelovala u evaluacijskim odborima za „grant sheme“ kao procjenitelj više stotina strateških dokumenata i projekata (CARDS, PHARE, IPA CBC, ESIF)

Mag. Bojan Radej, SDE – započeo je svoju profesionalnu karijeru kao suradnik Vladinog ureda za makroekonomski razvoj (1987. – 2004.) gdje je osnovao i vodio publikaciju Ekonomsko ogledalo/Slovenian Economic Mirror (1994. – 1998.); vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Ljubljani (1993. – 2002.), gdje je razvio i izvodio studijski program Ekonomika okoliša. Njegove aktivnosti vezane uz evaluaciju jesu sljedeće:

 • Osnivač Slovenskog udruženja evaluatora i Mreže evaluatora zapadnog Balkana.
 • Učestvovao u evaluaciji učinaka Operativnog programa za realizaciju kohezijske politike Slovenije u 2014. – 2020., Inovacijske politike Slovenije (2007. – 2011.), nacionalnog sistema visokog školstva (2011.– 2014.), ex-ante evaluacije učinaka strategije prostornog razvoja Slovenije i više regionalnih i sektorskih razvojnih programa.
 • Inovator na području razvoja metodologije evaluacije utjecaja politika. Njegova metodologija bila je preporučena kao primjerna za evaluaciju nacionalnih inovacijskih sistema od strane Agencije UN-a za prijenos znanja za Aziju i Pacifik
 • Njegovu knjigu “”Vrednotenje politik“ (Vega, 2011, suautorstvo s M. Golobič, M. Macur, S. Dragoš) Agencija za istraživanje proglasila je jednom od znanstvenih dostignuća godine u Sloveniji.
 • Razvio dva programa za obuku na području: (i) Strukturne politike EU i ‘Pametnog rasta’ koji se izvodi u Sloveniji; (ii) uključivanje kulturne baštine i očuvanja prirode u razvojne programe EU. Do sada je njegove programe s diplomom apsolviralo već oko 90 osoba.
 • Savjet Europe koristio je njegovu metodologiju kao interventnu logiku u pripremi Strategije očuvanja kulturne baštine za XXI. stoljeće.

Gostujući predavači/treneri:

 • Dr Svetlana Stanarević, Fakultet za bezbednost, Univerzitet u Beogradu, NEMES
 • Dr Olivera Vuković, SeCons, NeMES
 • Dr Mihajlo Đukić, Institut ekonomskih nauka, NeMES
 • Dr Lara Lebedinski, Institut ekonomskih nauka, NeMES
 • Dr Marija Babović, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Dr Slobodan Cvejić, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Bojana Tošić, v.d. direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • Ivan Tasić, evaluator i nezavisni konsultant

 

*** 

 1. Regionalni trening evaluatora – Jul 2016., Ljubljana
 2. Regionalni trening evaluatora – Dec. 2016., Zagreb
 3. Regionalni trening evaluatora – Okt. 2017., Zagreb
 4. Regionalni trening evaluatora – Sep. 2019., Beograd

Preuzmite prijavni formular ovde